REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

FACHOWCY.PL

Użytkownik, który zamierza korzystać z serwisu internetowego fachowcy.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania wszystkich postanowień w nim zawartych.

§ 1.
[Definicje]

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Fachowcy.pl  – Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-840 Warszawa, przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386007, NIP 521-35-10-420, REGON141479420, o kapitale zakładowym w wysokości 1056118,50 zł, e-mail: info@fachowcy.pl ; administrator Serwisu, administrator danych osobowych.

Serwis – serwis prowadzony przez Fachowcy.pl dostępny pod adresem www.fachowcy.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest spółka Fachowcy.pl. Serwis internetowy z jednej strony pozwala użytkownikom indywidualnym na sprawne wyszukiwanie przedsiębiorców (fachowców, firm) oraz usług świadczonych w określonym obszarze geograficznym lub danej lokalizacji, a z drugiej strony pozwala użytkownikom biznesowym na zamieszczanie danych i ofert.

Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do funkcjonalności i usług  oferowanych przez Serwis. Użytkownik, który dokona Rejestracji w Serwisie uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik Serwisu fachowcy.pl, który pomyślnie przeszedł procedurę Rejestracji i uzyskał tym samym dostęp do funkcjonalności Serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych Użytkowników na zasadach określonych w treści Regulaminu.

Rejestracja – procedura zakładania konta w Serwisie. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji uzyskuje status tzw. Zarejestrowanego Użytkownika.

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu fachowcy.pl

§ 2
 [Przedmiot Regulaminu]

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.fachowcy.pl oraz z usług i funkcjonalności, które są oferowane w ramach Serwisu.

§ 3
 [Obowiązek akceptacji Regulaminu przez Użytkownika]

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i jest nimi związany.

§ 4
[Polityka Prywatności]

Użytkownik oświadcza, że przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub oferowanych w jego ramach usług i funkcjonalności zapoznał się z dokumentem Polityka Prywatności i akceptuje jego postanowienia.

§ 5
[Rejestracja]

Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie nie wymaga Rejestracji. Jednocześnie część funkcjonalności i usług oferowanych w Serwisie jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik, który przystępuje do procedury Rejestracji w celu pełnego korzystania z Serwisu zobowiązany jest  podać wszystkie wymagane w formularzu rejestracyjnym dane. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że wszystkie podawane przez niego dane są zgodne z prawdą.

§ 6
[Parametry techniczne]

Fachowcy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, a także czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu. Zmiany oraz wyłączenia Serwisu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być przeprowadzane przez Fachowcy.pl w każdym czasie i z dowolnej przyczyny, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

§ 7
[Dostęp do Serwisu oraz usług i funkcjonalności]

1. Dostęp do Serwisu oparty jest o tymczasowe regulacje. Fachowcy.pl ma nieograniczone prawo wycofać lub zawiesić oferowane przez siebie usługi lub funkcjonalności w dowolnym momencie bez obowiązku uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. Fachowcy.pl nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności jeśli z jakiegokolwiek powodu Serwis będzie niedostępy, to samo dotyczy oferowanych przez Serwis usług lub funkcjonalności, bez względu na okres wystąpienia przerwy w dostępie do nich, jak i bez względu na okres jej trwania.

2. Fachowcy.pl zastrzega sobie również prawo zaostrzenia dostępu do całego Serwisu, jak i do jego  części, w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

§ 8
[Obowiązek uzyskania zgód]

Obowiązek uzyskania ewentualnych zgód osób trzecich na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jak również obowiązek zawarcia ewentualnych umów z osobami trzecimi niezbędnych do korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu usług lub funkcjonalności spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

§ 9
[Brak dostępu]

Fachowcy.pl zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

§ 10
[Zamieszczanie treści w Serwisie]

1. W ramach usług i funkcjonalności Serwisu Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje możliwość zamieszczania w Serwisie treści oraz komentarzy.

2. Wszelkie aktywności Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie odbywają się wyłącznie na odpowiedzialność Zarejestrowanego Użytkownika

3.  Fachowcy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

4. Użytkownik jest także w pełni odpowiedzialny za wszelką swoją aktywność (dokonywaną za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu) w tym przede wszystkim ale nie wyłącznie za zamieszczane w Serwisie treści, oraz za wszelkie konsekwencje tych działań.

5. Fachowcy.pl ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową oraz przepisami prawa. Fachowcy.pl ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.

§ 11.
[Prezentacja ofert]

Fachowcy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczanych w Serwisie przez lub na temat przedsiębiorców, ani  za jakość i sposób świadczonych przez nich usług.

Serwis jest jedynie miejscem umożliwiającym przedsiębiorcom prezentację ich oferty szerokiemu gronu odbiorców, zaś Użytkownikom rekomendowanie zaufanych przedsiębiorców.

Oferty przedsiębiorców prezentowane są Użytkownikom w określonej kolejności. Jako pierwsze wyświetlane są oferty przedsiębiorców współpracujących z Fachowcy.pl w ramach Biznesy24.pl, a w dalszej kolejności oferty pozostałych przedsiębiorców. Na kolejność prezentacji oferty wpływ ma ponadto liczba rekomendacji dla danego przedsiębiorcy, kompletność rekordu/wpisu dotyczącego konkretnego przedsiębiorcy, odległość od lokalizacji Użytkownika lub kolejność alfabetyczna.

§ 12
[Obowiązek przestrzegania prawa]

1.  Użytkownik nie może korzystając z Serwisu lub oferowanych przez Serwis usług lub funkcjonalności podejmować żadnych działań ani  też przesyłać jakichkolwiek materiałów , czy zapisów, które:
a) są sprzeczne z prawem,
b) naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
c) zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
d) naruszają prawa osób trzecich,
e) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 13
[Odpowiedzialność]

Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Fachowcy.pl, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Fachowcy.pl  lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Fachowcy.pl wszelkich zasądzonych od Fachowcy.pl kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

§ 14
[Opinie]

Treści zapisów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników nie stanowią opinii Fachowcy.pl oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami Fachowcy.pl.

§ 15
[Oświadczenia Użytkownika]

1. Jeżeli Użytkownik zostanie poproszony o podanie w Serwisie swoich danych osobowych oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Fachowcy.pl swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze Fachowcy.pl. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) będzie Fachowcy.pl.

2. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie na adres: ul. Mińska 25 bud.8, 03-808 Warszawa, lub na adres e-mail: info@fachowcy.pl.

3. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Fachowcy.pl danych do świadczenia Usług w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.

4. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Fachowcy.pl mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Serwisu

§ 16
[Rezygnacja Użytkownika]

Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu.

§ 17
[Zmiany Regulaminu]

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.fachowcy.pl.

Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwila opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenia zmiany i powiadomienia o wprowadzonej zmianie.

§ 18
 [Transmisja danych]

Fachowcy.pl zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.

§ 19
 [Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie nagłówki Regulaminu zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.